Từ vựng tiếng Anh theo chủ đề: Thành phố

1. Những từ vựng tiếng Anh chủ đề thành phố cần biết

Đọc thêm

1.1 Từ vựng tiếng Anh về sự vật, không gian thành phố

- city /ˈsɪti/ : thành phố- sidewalk /ˈsaɪdwɔːk/ : vỉa hè- intersection /ˌɪn.təˈsek.ʃən/ : giao lộ- avenue /ˈævənuː/ : đại lộ- roundabout /’raundəbaut/ : vòng xoay- apartment house /əˈpɑːt.mənt haʊs/ : chung cư- bus stop /bʌs/ : điểm dừng xe bus- downtown /’dauntaun/ : trung tâm thành phố- shopping mall /’ʃɔpiɳ/ : trung tâm thương mại- tower /taʊər/ : tháp- industrial zone /in’dʌstriəl/ : khu công nghiệp- residential area /ˌrez.ɪˈden.ʃəl/ /ˈeə.ri.ə/ : khu dân cư- square /skweər/ : quảng trường- exhaust fumes [ɪɡ’zɔst] [fjumz] : khí thải, khói bụi- tunnel /’tʌnl/ : đường hầm- subway station /ˈsʌb.weɪ ˈsteɪ.ʃən/ : trạm xe điện ngầm- office building /ˈɒf.ɪs ˈbɪl.dɪŋ/ : tòa nhà văn phòng- signpost /ˈsaɪnpoʊst/ : cột biển báo- street sign /striːt saɪn/ : chỉ dẫn đường- lane /leɪn/ : làn đường- dotted line /ˈdɑːtɪd laɪn/ : vạch phân cách- parking lot /ˈpɑːrkɪŋ lɑːt/ : bãi đỗ xe- taxi rank /ˈtæksi ræŋk/ : bãi đỗ taxi

Đọc thêm

1.2 Từ vựng tiếng Anh miêu tả thành phố

- amenities /əˈmiː.nə.ti/ : tiện nghi- lure /lʊər/ : thu hút/ cám dỗ- stress/ pressure /stres/ / /ˈpreʃ.ər/ : áp lực/căng thẳng- hustle and bustle /ˈhʌs.əl/ /ˈbʌs.əl/ : hối hả và nhộn nhịp- vibrant /ˈvaɪ.brənt/ : sôi động/ rực rỡ- ninghtlife /ˈnaɪt.laɪt/ : cuộc sống về đêm

Đọc thêm

1.3 Từ vựng tiếng Anh về các vấn đề của thành phố

- traffic jam/ˈtræf.ɪk/ /dʒæm/ : ùn tắt giao thông- litter /ˈlɪt.ər/ : xả rác- pollution /pəˈluː.ʃən/ : ô nhiễm- social’s vices /vaɪs/ : tệ nạn xã hội- noise /nɔɪz/ : tiếng ồn- overload /ˌəʊ.vəˈləʊd/ : quá tải

Đọc thêm

2. Mẫu câu tiếng Anh giao tiếp áp dụng từ vựng chủ đề thành phố

- Where is your hometown?=> I was born and raised in Ho Chi Minh city which is located in the Southern part of Vietnam. It is a metropolitan area with millions of dwellers. As a matter of fact, I believe it is the most populated city in Vietnam.(Tôi sinh ...

Đọc thêm

Tác giả: NativeX

Đọc thêm

Bạn đã thích câu chuyện này ?

Hãy chia sẻ bằng cách nhấn vào nút bên trên

Truy cập trang web của chúng tôi và xem tất cả các bài viết khác!

melodious