Lý luận chính trị là gì? Học lý luận chính trị để làm gì?

Lý luận chính trị là gì?

Quy định 57-QĐ/TW năm 2022, có định nghĩa về đào tạo lý luận chính trị như sau:Đào tạo lý luận chính trị là quá trình truyền thụ, tiếp thu hệ thống tri thức lý luận chính trị; củng cố thế giới quan, nhân sinh quan, phương pháp luận khoa học và cách m...

Đọc thêm

Trình độ lý luận chính trị

Theo Quy định 57-QĐ/TW năm 2022, trình độ lý luận chính trị gồm ba cấp: Sơ cấp, trung cấp và cao cấp, trong đó:- Sơ cấp lý luận chính trị là cấp đào tạo lý luận chính trị cơ sở cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên... ở cơ sở;Việc đào tạo nhằm tra...

Đọc thêm

Đảng viên học lý luận chính trị để làm gì?

Tại Quy định 57-QĐ/TW năm 2022 đã xác định rõ: Học tập lý luận chính trị là nghĩa vụ, trách nhiệm và quyền lợi của cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.Tại Quy định 54-QĐ/TW năm 1999, chương trình học tập lý luận chính trị...

Đọc thêm

Bạn đã thích câu chuyện này ?

Hãy chia sẻ bằng cách nhấn vào nút bên trên

Truy cập trang web của chúng tôi và xem tất cả các bài viết khác!

melodious